top of page

Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, leveringen en diensten verricht door een van onze bedrijven (BBCOPA BE0803.290.652,  Brood en Banket Service BE0403.712.218, Atelier Co-Pains BE0819.074.136,

Pastry Solutions, BE0734.485.483)  tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Offertes en bevestigingen

Alle onze offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling door beide partijen.

Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen. Prijswijzigingen wegens wijzigingen in BTW-tarieven of andere overheidsmaatregelen zijn voorbehouden.

Levering

Ons bedrijf zal zich inspannen om bestellingen binnen de afgesproken termijn te leveren. Echter, overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, annulering van de bestelling of niet-nakoming van enige betalingsverplichting.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van ons tot volledige betaling van alle vorderingen, inclusief kosten en rente, is voldaan.

Klachten en retourzendingen

Klachten over geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld. Retourzendingen worden niet aanvaard.

Aansprakelijkheid

Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, etc.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de regio van Antwerpen.

bottom of page